Algemene voorwaarden Psycholoog.nl en partner 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Drie60.com B.V., tevens handelend onder de naam Psycholoog.nl.   

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Drie60.com B.V. h.o.d.n. Psycholoog.nl, kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Louis Braillelaan 80, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69174873. 
  2. Platform: de website www.psycholoog.nl. 
  3. Cliënt: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten via het Platform. 
  4. Opdrachtnemer: de natuurlijk persoon of onderneming die via het Platform haar diensten aanbiedt. 
  5. Aanbod: de producten en diensten die via het Platform worden aangeboden. 


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en / of offertes.  

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.5 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Gebruiker deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.  

2.6 Gebruiker houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Gebruiker. Wijzigingen worden voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt waarbij de datum van ingang vermeld wordt.  

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

3.1 De door Gebruiker gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Het Platform publiceert het Aanbod van een Opdrachtnemer overeenkomstig de door Opdrachtnemer aangeleverde informatie. Gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod of de bijgevoegde informatie. Opdrachtnemer is te allen tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten in het Aanbod. 

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven.  

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.  

3.4 Gebruiker is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren wanneer het aanbod nog niet is geaccepteerd en er zich prijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals onder andere hogere marketingkosten, overheidsmaatregelen, kosten voor hosting en beveiliging van de website.  

3.5 Een kennelijke schrijffout in de prijzen bindt Gebruiker niet. 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer via het Platform een account aanmaakt of wanneer Opdrachtnemer en Gebruiker een samenwerkingsovereenkomst tekenen. 

4.2 Het staat gebruiker vrij om te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen. 

4.3 De Opdrachtnemer heeft de keuze uit diverse abonnementsvormen. Op het Platform staat uitgebreid uitgelegd welke rechten en verplichtingen er per abonnement gelden. Bij het aangaan van een abonnement via het Platform komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer het abonnement afsluit. 

Artikel 5. Verplichtingen van partijen

5.1 Opdrachtnemer is verplicht om de correcte informatie aan te leveren die nodig is om de dienstverlening te verlenen.  

5.2 Opdrachtgever is tevens verplicht om te voldoen aan alle wet- en regelgeving omtrent het uitoefenen van het beroep van psycholoog. Het staat Gebruiker vrij om een Opdrachtnemer op elk moment te verwijderen van het Platform wanneer Opdrachtnemer niet meer voldoet aan wet- en regelgeving.  

5.3 Opdrachtnemer is verplicht om de maandelijkse vergoeding te voldoen aan Gebruiker.  

5.4 Gebruiker is verplicht om de gegevens van Opdrachtnemer te vermelden op haar Platform conform afspraak (afhankelijk van het gekozen profiel en abonnement), tenzij deze gegevens onvoldoende of onjuist zijn.  

5.5 Gebruiker is niet verplicht om een minimum aantal Cliënten door te sturen naar Opdrachtnemer, tenzij dit expliciet is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst.  

Artikel 6. Opzegging en ontbinding

6.1 Opdrachtnemer kan een overeenkomst opzeggen op de wijze zoals afgesproken in de overeenkomst. Bestaat er tussen Opdrachtnemer en Gebruiker geen schriftelijke overeenkomst of is daarin niets opgenomen over opzegging, dan is de overeenkomst tegen het einde van de maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

6.2 Een gratis profiel op het Platform is op elk moment opzegbaar met onmiddellijke ingang.  

6.3 Indien het Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst met Gebruiker niet nakomt, is Gebruiker gerechtigd om de toegang tot het Platform te ontzeggen.  

6.4 Gebruiker is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtnemer op elk moment te ontbinden in de volgende gevallen: 

  1. Faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsanering van Opdrachtnemer; 
  2. Wanneer Opdrachtnemer zelf surseance van betaling of toetreding tot de wettelijke schuldsanering aanvraagt; 
  3. Wanneer Opdrachtnemer een juridische fusie of splitsing ondergaat; 
  4. Als Opdrachtnemer gedurende 60 dagen in verzuim is bij het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Gebruiker; 
  5. Indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel in redelijkheid niet langer mag worden verwacht. 

6.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

6.6 Gebruiker behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 7. Prijzen en betaling

7.1 De prijzen in het Aanbod zijn geldig op het moment van het raadplegen van het Platform en kunnen door het Opdrachtnemer op elk moment gewijzigd worden. Prijzen zijn inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

7.2 Indien partijen een abonnement overeenkomen, staat de prijs vast gedurende de looptijd van het abonnement of tot de overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden.  

7.3 Gebruiker is gerechtigd om de abonnementsprijzen jaarlijks te indexeren volgens de CBS-consumentenprijsindex.  

7.4 Voor een betaald profiel ontvangt Opdrachtnemer maandelijks een factuur. Voor gratis profielen wordt geen factuur opgemaakt. 

7.5 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

7.6 Een klacht over een factuur schort de betalingsverplichting niet op. 

7.7 Indien Opdrachtnemer een betalingsachterstand heeft van ten minste 60 dagen, staat het Gebruiker vrij om het profiel op het Platform te deactiveren en haar verplichting op te schorten tot de betalingsachterstand volledig is voldaan.  

Artikel 8. Klachten 

8.1 Gebruiker heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van het Aanbod en is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Klachten over Opdrachtnemer worden rechtstreeks doorgestuurd naar Opdrachtnemer.  

8.2 Opdrachtnemer dient klachten over zijn of haar diensten zelfstandig af te handelen voor eigen rekening en risico. Gebruiker is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor klachten over de door Opdrachtnemer verleende diensten en daaruit voortvloeiende gevolgen.  

8.3 Heeft de Cliënt en/of Opdrachtnemer klachten over het Platform of de diensten die Gebruiker verleent, dan kan een klacht schriftelijk worden ingediend bij Gebruiker.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het Aanbod van Opdrachtnemer of onjuist opgegeven gegevens door de Cliënt. 

9.2 Opdrachtnemer vrijwaart Gebruiker voor alle schade van de Cliënt of derden. Opdrachtnemer zal tegen een aansprakelijkstelling tegen Gebruiker op eigen kosten verweer voeren en neemt een eventuele claim over.  

9.3 Mocht Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is diens aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de factuur van Gebruiker of het totale factuurbedrag van maximaal één jaar. 

9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor gedragingen van werknemers van Opdrachtnemer. 

9.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Gebruiker. 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Opdrachtnemer vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

10.2 Opdrachtnemer vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtnemer, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtnemer betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van Opdrachtnemer. 

10.3 Opdrachtnemer vrijwaart Gebruiker tevens voor aanspraken van derden waarbij Gebruiker als medepleger van Opdrachtnemer wordt aangemerkt. 


Artikel 11. Overmacht

11.1 Gebruiker en Opdrachtnemer zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Gebruiker of van door Gebruiker ingeschakelde personen of derden, storingen bij het Platform, elektriciteitsstoringen bij Gebruiker of de server, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

11.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

11.4 Gebruiker en Opdrachtnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

11.5 Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 12. Privacy  

12.1 Gebruiker verwerkt de persoonsgegevens die de Cliënt opgeeft bij het maken van een afspraak. Hieronder vallen de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en eventuele medische gegevens. 

12.2 Gebruiker heeft op haar Platform een privacybeleid opgenomen hoe zij omgaat met deze persoonsgegevens. 

12.3 Gebruiker geeft de persoonsgegevens door aan Opdrachtnemer om een afspraak in te plannen.  

12.4 Gebruiker bewaart de persoonsgegevens enkel wanneer de Cliënt hier toestemming voor verleent door het maken van een afspraak op het Platform. 

12.5 Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan het privacy beleid van Gebruiker en Opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor inbreuken op privacy en inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens van de cliënten. 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen voor Opdrachtnemers

13.1 Door een overeenkomst met Gebruiker aan te gaan gaat Opdrachtnemer akkoord met het gebruik van haar bedrijfsnaam en foto op het Platform. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering hiervan.    

13.2 Opdrachtnemer kan zelf haar Aanbod wijzigen en is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en kwaliteit hiervan. Gebruiker is hiervoor niet aansprakelijk.  

13.3 Gebruiker behoudt het recht een Opdrachtnemer toegang te weigeren tot het Platform wanneer zij haar verplichtingen niet nakomt. 

13.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve recensies door Cliënten geplaatst op het Platform. 

13.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele storingen van het Platform en Gebruiker is niet aansprakelijk als het Opdrachtnemer gedurende enige tijd geen afspraken ontvangt hierdoor. 

13.6 Gebruiker heeft een inspanningsverplichting voor het aanleveren van Cliënten, maar geen resultaatsverplichting om een vast aantal Cliënten door te sturen. De Cliënt kiest zelf op basis van de informatie op het Platform welke psycholoog het beste bij hen past. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker. Bij eventuele geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd. 

 

Algemene voorwaarden – Psycholoog.nl 2022