Disclaimer  Psycholoog.nl  

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend, en kan Psycholoog.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een psycholoog, arts, psychiater of andere professional.  

Psycholoog.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie, of die voortvloeien uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op Psycholoog.nl.  

Psycholoog.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Psycholoog.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Psycholoog.nl verwijst. De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op de Psycholoog.nl leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Psycholoog.nl. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Psycholoog.nl niet aansprakelijk.  

Psycholoog.nl kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website Psycholoog.nl bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De informatie op de webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. De inhoud van deze website wordt echter zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.  

Psycholoog.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Psycholoog.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.  

Psycholoog.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Psycholoog.nl.  

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psycholoog.nl.  

Psycholoog.nl is een handelsnaam van Drie60.com B.V.  

E-mail disclaimer  

E-mail berichten van Psycholoog.nl zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst.  

Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. Psycholoog.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.  

Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in dit bericht die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van Psycholoog.nl, dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven of op enigerlei wijze gesteund door Psycholoog.nl.