afbeeldingskader Maak een afspraak met deze psycholoog

Rikkert Iwema
De Onderwijspraktijk van de Wijk

Maak een afspraak met
deze psycholoog in Rotterdam

Rikkert Iwema Rotterdam

Rikkert Iwema
De Onderwijspraktijk van de Wijk

Rotterdam

 

Over Rikkert Iwema

Orthopedagoog Rikkert Iwema is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen bij kinderen. In zijn eigen ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ in Rotterdam Kralingen geeft hij ouders en kinderen advies en begeleiding wanneer leren niet vanzelf gaat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een kind moeite heeft met lezen (dyslexie) of met rekenen (dyscalculie), of door concentratieproblemen wegens ADHD. Moeite met leren kan positieve leerervaringen overschaduwen, daarom is het belangrijk te achterhalen waar dit vandaan komt, en hoe het leren weer leuk wordt. In de kleinschalige en persoonlijke sfeer van ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ krijgen ouders advies wanneer zij vragen hebben met betrekking tot onderwijs, en worden kinderen geholpen om weer met plezier en succes naar school te gaan. “Het is interessant om te achterhalen waarom het leren bij een kind niet goed verloopt. Het mooiste is om een plan te kunnen maken, ze te kunnen helpen en ze vervolgens op te zien bloeien.”

Behandelingen:
 • Remedial Teaching
Specialisaties:
 • ADHD
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Kind & Jeugd
 • Leerproblemen
 • Orthopedagogiek
Talen:
 • Nederlands
 • Engels

Praktijk

Sinds 2008 werkt Rikkert in een onderwijspraktijk in Amsterdam. In eerste instantie gaf hij bijles aan voornamelijk middelbare scholieren, maar hij ging zich steeds meer interesseren en wilde zich verder verdiepen: wat zijn de oorzaken van leerproblemen, en wat zijn de oplossingen? Naast zijn werk in de Amsterdamse onderwijspraktijk ging hij daarom Orthopedagogiek studeren, met als specialisatie onderwijsleesproblemen. Ook werkte hij als preventief ambulant begeleider in het speciaal onderwijs, en gaf hij advies op diverse basisscholen. Vanaf 2015 is hij trajectbegeleider en ondersteunt hij jongeren met een beperking en/of stoornis en hun naasten.

Momenteel is Rikkert nog steeds werkzaam in een onderwijspraktijk in Amsterdam, waar hij diagnostisch onderzoek doet naar leerproblemen en leerstoornissen, en behandeling biedt aan kinderen met specifieke leerstoornissen (bijv. dyslexie, dyscalculie) of gedragsproblematiek die het functioneren in de klas beinvloeden (bijv. ADHD, autisme). In 2017 is zijn droom uitgekomen: een eigen onderwijspraktijk in zijn wijk Kralingen in Rotterdam. Hier biedt hij remedial teaching, onderzoek, advies en dyslexiezorg, waarbij hij wordt ondersteund door GZ-psycholoog Marijn Iwema. Lees hieronder verder over het aanbod. “Wij kijken verder dan alleen schoolresultaten, het gaat om het algehele welzijn van het kind. Het belangrijkste is dat het kind vertrouwen in eigen kunnen opbouwt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.”

Specialisaties en behandelingen

Remedial Teaching
Remedial teaching is begeleiding die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van je kind. De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt remedial teaching voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ze maken hiervoor gebruik van erkende remediërende methodes. Naast begeleiding gericht op bepaalde vakken, kan er ook begeleiding worden gegeven bij de manier van werken van een kind. Denk hierbij aan kinderen met ADHD, werkgeheugenproblematiek, of kinderen waarbij de verbale intelligentie en de performale intelligentie erg uitelkaar liggen. Dit wil zeggen dat de presetaties op het gebied van taal en begrijpen erg uiteen liggen van de prestaties op het gebied van rekenen en probleemoplossing. Deze kinderen hebben vaak moeite hun schoolwerk te structureren en zelfstandig te werken. Het doel van remedial teaching is de leerling tot het zelfstandig maken van opdrachten laten komen. Dit gaat stapsgewijs door het kind aan de hand te nemen en door de opdracht heen te leiden. Zo leert het kind vaste aanpakstrategieën die door veel oefenen geautomatiseerd kunnen worden.

Dyslexie zorg
Als je één of meer van de volgende kenmerken van dyslexie bij je kind herkent, is het verstandig om verder advies in te winnen.

 • Spellend lezen (bij jonge kinderen)
 • Radend lezen (bij oudere kinderen)
 • Opvallende spellingfouten, bijvoorbeeld verwisselen van /eu/, /ui/ en /uu/.
 • Niet goed kunnen onthouden van versjes en moeite met rijmen (bij kleuters).
 • Moeite met onthouden van rijtjes (bijvoorbeeld dagen van de week, maanden van het jaar).
 • Moeite met het uit de hoofd leren van de tafels.
 • Dyslexie komt voor in de familie.

Onderzoek
Voorafgaand aan een begeleidingstraject kunnen verschillende soorten onderzoek afgenomen worden, afhankelijk van de hulpvraag. Dit is niet altijd nodig, soms is elders al onderzoek gedaan of is onderzoek niet nodig. Het kan ook gebeuren dat tijdens een traject blijkt dat onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te verschaffen. Dit onderzoek kan zich richten op:

 • Dyslexie: Wanneer een kind problemen heeft met technisch lezen en spellen, is er misschien sprake van dyslexie. In een dyslexieonderzoek wordt de kwaliteit van lezen en spellen onderzocht, de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblematiek, en de oorzaak hiervan.
 • Dyscalculie: Wanneer een kind ernstige problemen heeft met rekenen, is er misschien sprake van dyscalculie. Er kan dan 2 dagen onderzoek worden gedaan naar de ernst van de achterstanden, en de aard van de problemen Daarnaast wordt, net als bij een dyslexieonderzoek, gekeken naar de hardnekkigheid van de problemen en naar eventuele alternatieve verklaringen voor de rekenproblematiek. Om deze reden wordt ook een intelligentieonderzoek afgenomen.
 • Intelligentie: Een intelligentieonderzoek meet niet alleen het niveau van de intelligentie, maar ook hoe dit specifieke kind informatie verwerkt. De sterke en minder sterke kanten van het kind worden in kaart gebracht, geven aanknopingspunten voor de begeleiding.
 • Didactisch onderzoek: Dit onderzoek richt zich op moeilijkheden bij specifieke vakken of bij het maken van opgaven op school. Er zijn drie vaste onderzoeksmodules, in overleg kan ook een andere combinatie van vakken getest worden: 1) technisch lezen en spelling, 2) rekenen, en 3) begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat.
 • Pedagogisch-didactisch onderzoek: Dit is breder dan alleen een didactisch onderzoek. Het brengt naast de didactische vaardigheden ook andere factoren in kaart die van belang zijn voor het leren: kenmerken van het kind, van de onderwijsleersituatie en van de opvoedingssituatie. Op basis hiervan wordt in meer brede zin gekeken naar de onderwijsbelemmeringen en onderwijsmogelijkheden van het kind.

Advies
Wanneer je als ouders vragen hebt over de schoolprestaties van je kind of over het onderwijs in het algemeen, kun je altijd terecht voor advies en een vrijblijvend intakegesprek.

Aanmelden en werkwijze

Aanmelden gaat via onderstaand contactformulier of via de telefoon, er is hiervoor geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Rikkert neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor een eerste gesprek, momenteel kan dit alleen op vrijdag. Er vindt dan een gesprek plaats waarin wordt besproken waar het kind tegenaan loopt, of waar je als ouder graag advies over wilt. Vervolgens wordt aan de hand daarvan bepaald of er onderzoek plaats zal vinden. Soms is dit al eerder gedaan en daarom niet nodig. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld, die als basis dient om te werken aan bepaalde onderwijsbehoeften. 

De begeleiding bestaat uit één les per week van 50 minuten, waarbij er één op één wordt gewerkt. Thuis kan er geoefend worden met huiswerk, maar niet teveel. Meestal wordt de voortgang na drie maanden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Lees hier meer over de werkwijze van Onderwijspraktijk van de Wijk.

Tarief en duur

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend. Wanneer een eerste adviesgesprek met ouders leidt tot onderzoek en/of begeleiding, is dit eerste gesprek kosteloos. Als dit gesprek al voldoende was, wordt er een vergoeding van 60 euro gevraagd. Er wordt een abonnementstructuur gehanteerd, wat inhoudt dat er een abonnement wordt afgesloten voor één of meer lessen per week. Bekijk de normale tarieven hier, of het aangepaste tarief“We geloven in een wijk waarin alle kinderen kunnen profiteren van ondersteuning bij onderwijs wanneer dit nodig is. Hieraan willen wij graag bijdragen, ook wanneer het financieel wat moeilijker is. Dan zorgen we voor een passende oplossing.”

Vergoedingen

Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt een dyslexieonderzoek vergoed door de gemeente. School dient dan een volledig dossier aan te leveren waarin dit vermoeden wordt onderbouwd.

Contact